Jurist

När du behöver hjälp med hyresrätt, bostadsrättsjuridik eller fastighetsjuridik

Juridiska tjänster för bostadsrättsföreningar och hyresvärdar

Ibland uppstår situationer som kräver hjälp av en jurist med särskild juridisk kompetens. Bredablicks jurister är specialiserade på just den typ av ärenden som en bostadsrättsförening eller hyresvärd kan behöva hantera. Ni behöver inte vara kund hos Bredablick för att anlita oss för juridiska tjänster.

Några vanliga ärenden som kan kräva hjälp av jurist är:

  • Medlems/hyresgästs misskötsamhet
  • Hyreskontrakt
  • Fastighetsrättsliga tvister
  • Hyresförhandling
  • Juridisk rådgivning i samband med större renoveringar/tillbyggnad
  • Närvaro på stämma

Juridisk hjälp vid medlem/ hyresgästs misskötsamhet

När en medlem eller hyresgäst inte sköter sina förpliktelser gentemot fastighetsägaren gäller det att agera snabbt och korrekt. En jurist kan säkerställa att allting sker enligt ramarna för de formkrav lagen ställer upp. Annars kan fastighetsägaren gå miste om sin möjlighet att längre fram, om misskötsamheten skulle fortsätta, gå vidare med en uppsägning av medlemmen eller hyresgästen. Misskötsamhet kan bestå exempelvis av störningar, otillåten andrahandsuthyrning, vanvård, betalningsförseningar, eller att fastighetsägaren inte får tillträde till lägenheten eller lokalen för att utföra löpande underhåll. Våra jurister kan hjälpa er hela vägen från ärendets tidiga skede, till domstolstvist, samt avhysning via kronofogden.

En lägenhetsdörr i en bostadsrättsförening

Komplicerad tvist?

Behöver ni hjälp av en jurist för att hantera en tvist eller ett komplicerat juridiskt ärende? Kontakta oss så kan vi prata mer om hur vi skulle kunna hjälpa er. Ni behöver inte vara kund hos oss sedan tidigare för att anlita oss för juridiska tjänster.

Kontakta oss

Juridiskt korrekta lokal-hyreskontrakt

För hyreslokaler finns ett relativt stort utrymme för parterna att avtala om hyresvillkoren, samtidigt som det finns vissa tvingande lagregler som måste beaktas. Villkor i ett lokalhyresavtal som strider mot lagen blir ogiltiga. För att undvika framtida tvister med hyresgästen om på vilka vis denne får bedriva verksamhet i lokalen, samt vem som ansvarar för underhållet av fast inredning, finns ett stort värde i att skriva ett detaljerat hyresavtal. En jurist kan hjälpa er att anpassa hyresavtalen till fastighetens, och den aktuella verksamhetens behov, samt säkerställa att överlåtelse och avslut av befintliga hyresavtal inte ger upphov till nya problem.

Juridisk rådgivning vid större renoveringar/tillbyggnad

Vid exempelvis stambyte, ombyggnad av råvind, ombyggnad av lokal till bostad, eller balkongbygge finns en mängd lagar och regler att förhålla sig till. Innan ni påbörjar ett sådant byggprojekt bör ni säkerställa att ni har alla godkännanden som krävs, samt att lag och avtal stödjer hur kostnaderna ska fördelas. Detta kan en jurist hjälpa er med. Hanteras inte dessa frågor innan entreprenadavtalen tecknas kan ni hamna i situationen att ni inte kan få tillträde till vissa lägenheter, eller att ni inte kan få ut hyreshöjning från hyresgäster. Vi erbjuder juridisk rådgivning kring alla faktorer ni bör tänka på och vad det finns för handlingsalternativ.

En lokal under renovering

Juristhjälp för samfälligheter

Både som fastighetsägare till en fastighet som ingår i en delägarsamfällighet och som samfällighetsförening ställs man inför det säregna regelverk som gäller för samfälligheter. Våra jurister har kompetens som är specialiserad mot samfälligheter för att säkerställa exempelvis att uttaxeringen sker på det vis som behövs för att kunna driva inkassoärenden vidare emot delägarna. Vi kan också hjälpa er med juridisk rådgivning om ni vill förändra samfällighetens verksamhet, exempelvis genom att bygga fibernät.

Hjälp av jurist vid hyresförhandling

Våra jurister hanterar årliga hyresförhandlingar för bostäder, bruksvärdesvärderingar, samt räknar fram marknadsvärde för hyreslokaler i samband med uppsägning till villkorsförändring, eller nytecknande av avtal.

Kontakta oss för hjälp vid hyresförhandling

Kunskapsbanken

Se alla våra kunskapsartiklar

Hur man bestrider prishöjningen på fjärrvärme.

Tillhör ni en av de fjärrvärmekunder som har drabbats av vissa fjärrvärmeleverantörers kraftiga prishöjningar? Om er leverantör använder sig av så kallad alternativprissättning kan det vara så att ni har möjlighet att bestrida prishöjningen. Det är främst fjärrvärmeleverantörer i Stockholm som har infört denna kostnadsmodell, bland annat Stockholm Exergi och Vattenfall. Hur bestrider man prishöjningen […]

Läs mer

Lysrör med kvicksilver fasas ut under 2023. Påverkas er bostadsrättsförening?

Har ni kvar gamla lysrör med kvicksilver? Då är det hög tid att se över er belysning. EU har beslutat att lysrör med kvicksilver ska fasas ut för att istället ersättas av mer miljövänliga ljuskällor. Den 24 augusti 2023 kommer lysrör av typerna T5 och T8, som är vanliga i bostadsfastigheter, sluta produceras helt och […]

Läs mer

Balkongbesiktning – viktig men lätt att glömma

Har era balkonger börjar få skavanker? Då kan det vara dags för en balkongbesiktning. Det allra viktigaste är naturligtvis att balkongen är säker att använda, men som fastighetsägare har man mycket att vinna på att agera i tid. Även mindre sprickor i betongen, och rostangrepp som kanske tycks obetydliga, bör uppmärksammas, eftersom de kan snabbt […]

Läs mer

Nya regler för kontroll av elanläggning i fastighet, 1 dec 2022.

Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar har redan skyldighet att hålla uppsikt över sina elanläggningar, men något formellt krav på hur detta ska gå till har inte funnits. Nu införs krav på skriftliga rutiner för hur kontroll av elanläggningen ska ske.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och vanliga brandskyddsbrister

En brand är något av det värsta som kan hända i ett bostadshus. Och det farligaste.

Läs mer

Ny lag medför strängare regler för tillstånd till renoveringar av lägenheter

Med start 1 januari 2023 träder en lagändring i kraft som innebär stramare regler för bostadsrättshavare som vill utföra renoveringar eller nybyggnation i sin lägenhet eller lokal. I denna artikel går vi igenom lagändringarna, och vår chefsjurist, Karin Lagerstrand, ger sin tolkning av lagändringens största effekter. Ni får också råd och tips kring vilka åtgärder […]

Läs mer

Radon i bostäder | Fastighetsägarens ansvar att kontrollera radonhalten

Fastighetsägaren ansvarar för att säkerställa att radonhalterna inte överskrider riktvärdet 200 Bq/m3. Hur görs radonmätning och varför är radon så farligt?

Läs mer

Vad får man göra åt grannens träd?

Vi ser ofta träd och växtlighet som är lite för stora för att hus och mark ska må bra. Träd är visserligen vackra och hjälper till med att dränera marken genom att suga upp vatten, men kan också ställa till stora bekymmer när de står nära byggnader. Det är inte bara trädens grenar och lövverk […]

Läs mer

Klotter – hur sanerar man och kan klottrande förebyggas?

Klotter innebär att man olovligen fogar budskap, mönster eller bilder till väggar, fordon, böcker med mera.

Läs mer

Legionella – Varför blir kranvatten smittsamt och hur förebygger man det?

Rent vatten direkt ur kranen är en lyx som vi är vana vid och knappt reflekterar över. Faktiskt är vi så bortskämda med vatten att vi glömmer bort att det också finns faror att se upp med.

Läs mer

Snö och is – Vinterfarorna som kan ge fastighetsägaren fängelse

Har du koll på om det finns risk för snöras från ditt tak? Bildas det ofta istappar? Vet du vilka regler som gäller, och hur du ska agera? Går det illa kan det handla om stränga påföljder.

Läs mer

Kooperativ hyresrätt – boendealternativens doldis

Den kooperativa hyresrätten är ett slags mellanting av en bostadsrätt och en vanlig hyresrätt. Lägenheten hyrs på samma sätt som en vanlig hyresrätt, men av den kooperativa hyresrättsföreningen istället för av ett bostadsbolag.

Läs mer

Vägglöss invaderar Sverige

Från att ha varit ett okänt litet kryp som vi knappt hört talas om har vägglusen nu gjort stort intåg i Sverige. För 15 år sedan var vägglöss ett ickeproblem på våra breddgrader, men nu har förekomsten exploderat och Anticimex utför 13-15 000 saneringar av vägglöss årligen.

Läs mer

8 problem Airbnb kan orsaka för bostadsrättsföreningar

Som allt annat som först kan verka uteslutande positivt har denna typ av korttidsuthyrning också många nackdelar som det är lätt att förbise.

Läs mer

Vad kan man göra åt störande fåglar?

Det är inte bara människor som under senare tid sökt sig mer och mer till städerna, även fåglar som fiskmåsar och trutar söker allt oftare boende mitt i smeten.

Läs mer
←   Föregående
Nästa  →