Snö och is – Vinterfarorna som kan ge fastighetsägaren fängelse

Snö som rasar från ett tak men stoppas av snörasskydd

Har du koll på om det finns risk för snöras från ditt tak? Bildas det ofta istappar? Vet du vilka regler som gäller, och hur du ska agera? Går det illa kan det handla om stränga påföljder. Snön är vacker, men också farlig, och som fastighetsägare och bostadsrättsförening är det mycket viktigt att hålla koll på snö och is.

Som vi nämnt i en tidigare artikel kan en fastighetsägare, en brf-styrelse eller en enskild styrelseledamot hållas ansvarig om en person skadas eller i värsta fall dödas av nedfallande snö eller is, och dömas till fängelse och höga skadestånd.  Fastighetsägaren är alltså ansvarig både straffrättsligt och skadeståndsrättsligt.

Ordningslagen (1993:1617) Kap 3, 3 §: Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats skall utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar. Detta ska ske på sådant sätt att det inte därigenom uppkommer risk för att personer eller egendom kommer till skada.

Ordningslagen anger fastighetsägarens ansvar för snö och is som kan orsaka skada på person eller egendom. I Gaturenhållningslagen stadgas den grundläggande ansvarsfördelningen mellan kommun och fastighetsägare avseende snöröjning på allmänna ytor, och de mer exakta bestämmelserna regleras i kommunens detaljplan.

Olika bestämmelser kan alltså gälla i olika kommuner, så det är viktigt att du som fastighetsägare tar reda på vad som gäller i just din kommun.

Fastighetsägaren har framförallt 3 viktiga saker att hålla koll på under vintern:

  1. Att istappar, snö eller isblock inte faller ner och skadar människor
  2. Att människor inte halkar på fastighetens mark, eller mark som kommunen ålagt fastighetsägaren att ansvara för.
  3. Att taksäkerheten är i gott skick så att de som sköter eventuell snöröjning på taket kan arbeta säkert

Så här kan man som fastighetsägare arbeta förebyggande:

Se till att avvattningen fungerar

Ett igensatt stuprör med istappar
Ett stuprör som inte rensats gör att vatten rinner över och bildar farliga istappar som riskerar att falla ner

Istappar uppstår där smältvattnet inte kan rinna undan som det borde, till exempel därför att hängrännor och stuprör är igensatta. Värmeslingor kan också installeras både på tak och i stuprör för att förhindra isbildning. Har fastigheten redan värmeslingor bör dessa funktionskontrolleras inför varje vinter.

Se till att taket har tillräckligt många snörasskydd

För att taket ska vara säkert bör det faktiskt ofta ha fler snörasskydd än vad som anges i Boverkets byggregler, och placeras på flera olika nivåer på taket istället för bara vid takfoten. Ett brutet tak bör exempelvis ha snörasskydd även ovanför brytlinjen. En konsult kan hjälpa till med bedömningen av var snörasskydden bör placeras.

Se till att taksäkerheten är väl fungerande

Detta gäller exempelvis takstegar, gångbryggor och anordningar där de som arbetar på taket kan fästa sin säkerhetsutrustning.

Minimera värmeläckaget från taket

Snöras från tak
Stora block av snö och is kan glida ner från taket och ställa till stor skada

Detta kan vara ett för stort projekt att utföra endast för att förhindra snö- och is, men om man renoverar eller bygger om på ett sätt som påverkar taket bör man ta det i beaktande.

Nuförtiden är det exempelvis modernt att inreda vindar vilket ger varmare tak och ökar risk för istappar och snöras.

När det ligger snö på taket kan det bildas is när det undre lagret smälter på grund av värmen ifrån taket, och om det finns smältvatten mellan isen och taket minskar friktionen och risken är mycket stor att ett stort block av snö och is släpper och rasar ner. Ett sådant block är väldigt tungt och kan orsaka stor skada eller i värsta fall döda en människa.

Se över avtalen för snöröjning, halkbekämpning och borttagning av is och snö på tak

Alla avtal bör vara på plats innan snön kommer, och fastighetsägaren bör vara väl insatt gällande ansvarsfördelningen. Vem snöröjer gångbanor? Vem ska skotta taket? Och vem bestämmer när det behöver göras?

Ett avtal avseende snöröjning innebär inte automatiskt att entreprenören ansvarar för bevakning riskbedömning av snö och is på tak.

Du kan läsa mer om detta längre ner i denna artikel.

När snön är ett faktum

Snö på tak och istappar – Varna, spärra av och avlägsna

Vid risk för ras av snö och is från taket måste fastighetsägaren utan oskäligt dröjsmål avlägsna den. Tills så har skett ska gångtrafikanter varnas med hjälp av skyltar eller avspärrningar.

Riskområdet är ganska stort eftersom istappar och snö faller på olika sätt.

Istappar som släpper från sitt fäste faller vertikalt rakt ner, medans snö- och isblock som faller från ett sluttande tak får en lite mer horisontell bana och faller utåt ifrån huset. Dessa kan hamna på exempelvis trottoarkanten eller till och med på bilar som står parkerade på gatan.

Snö och is på gångbana – halkbekämpa och var uppmärksam på svallis

En snöig eller isig gångbana måste också åtgärdas omgående. Om fastighetens stuprör kastar ut vatten på en gångbana eller trottoar gäller det att vara särskilt uppmärksam på dessa. Där kan det bildas så kallad ”svallis” som kan vara mycket förrädisk.

Dels är det risk att gångtrafikanter inte uppmärksammar svallisen om gångbanan i övrigt inte är isig, dels så kan den vara synnerligen hal om vatten fortfarande rinner över den.

Fastighetsägarens ansvar kan delegeras bort till en entreprenör

En fastighetsägare kan via avtal delegera bort ansvaret till en entreprenör, vanligtvis en plåtslagarfirma. Det är då viktigt att avtalet omfattar just ansvaret för själva bevakningen.

Det är vanligt att fastighetsägaren enligt avtalet ansvarar för att meddela entreprenören när åtgärder behöver utföras, ett så kallat avropsavtal. Det är då fastighetsägaren som sköter bevakningen och bedömer riskerna.

Enligt ett avropsavtal är det fortfarande fastighetsägaren som hålls ansvarig om en olycka skulle ske innan problemet hinner åtgärdas.

Vissa entreprenörer erbjuder utöver röjning av snö och is på tak även bevakning och riskbedömning. Ingår man ett sådant avtal är det dock mycket viktigt att ansvarförhållandena är juridiskt riktiga. Organisationen Fastighetsägarna har tagit fram en mall för bevakningsavtal med ansvarsfördelning som går att ladda ner som pdf.

Professionell snöröjare på tak
Snöskottning på tak bör utföras av ett professionellt snöskottarlag

 

Fastighetsägaren bör ALDRIG försöka röja snö och is från taket på egen hand, arbetet skall alltid utföras av ett professionellt snöskottarlag.

Den entreprenör som anlitas ska vara certifierad och ha erforderlig säkerhetsutbildning och säkerhetsutrustning. Detta viktigt för att undvika personskador både på snöskottarlaget och förbipasserande, men också för att själva taket inte ska skadas.

Med fastigheten förberedd och bra avtal på plats kan du som fastighetsägaren känna dig trygg under vintern. Behöver du hjälp? Sustend är sakkunnigt företag inom Taksäkerhetskommitténs branschstandard för taksäkerhet och du är välkommen att boka in en taksäkerhetsbesiktning. Vi kan också hjälpa dig att se över dina avtal, upphandla entreprenörer eller projektleda eventuella takrenoveringsprojekt.

Kontakta oss för mer information!

Relaterade inlägg

Hur man bestrider prishöjningen på fjärrvärme.

Tillhör ni en av de fjärrvärmekunder som har drabbats av vissa fjärrvärmeleverantörers kraftiga prishöjningar? Om er leverantör använder sig av så kallad alternativprissättning kan det vara så att ni har möjlighet att bestrida prishöjningen. Det är främst fjärrvärmeleverantörer i Stockholm som har infört denna kostnadsmodell, bland annat Stockholm Exergi och Vattenfall. Hur bestrider man prishöjningen […]

Läs mer

Lysrör med kvicksilver fasas ut under 2023. Påverkas er bostadsrättsförening?

Har ni kvar gamla lysrör med kvicksilver? Då är det hög tid att se över er belysning. EU har beslutat att lysrör med kvicksilver ska fasas ut för att istället ersättas av mer miljövänliga ljuskällor. Den 24 augusti 2023 kommer lysrör av typerna T5 och T8, som är vanliga i bostadsfastigheter, sluta produceras helt och […]

Läs mer

Balkongbesiktning – viktig men lätt att glömma

Har era balkonger börjar få skavanker? Då kan det vara dags för en balkongbesiktning. Det allra viktigaste är naturligtvis att balkongen är säker att använda, men som fastighetsägare har man mycket att vinna på att agera i tid. Även mindre sprickor i betongen, och rostangrepp som kanske tycks obetydliga, bör uppmärksammas, eftersom de kan snabbt […]

Läs mer

Nya regler för kontroll av elanläggning i fastighet, 1 dec 2022.

Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar har redan skyldighet att hålla uppsikt över sina elanläggningar, men något formellt krav på hur detta ska gå till har inte funnits. Nu införs krav på skriftliga rutiner för hur kontroll av elanläggningen ska ske.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och vanliga brandskyddsbrister

En brand är något av det värsta som kan hända i ett bostadshus. Och det farligaste.

Läs mer

Ny lag medför strängare regler för tillstånd till renoveringar av lägenheter

Med start 1 januari 2023 träder en lagändring i kraft som innebär stramare regler för bostadsrättshavare som vill utföra renoveringar eller nybyggnation i sin lägenhet eller lokal. I denna artikel går vi igenom lagändringarna, och vår chefsjurist, Karin Lagerstrand, ger sin tolkning av lagändringens största effekter. Ni får också råd och tips kring vilka åtgärder […]

Läs mer

Radon i bostäder | Fastighetsägarens ansvar att kontrollera radonhalten

Fastighetsägaren ansvarar för att säkerställa att radonhalterna inte överskrider riktvärdet 200 Bq/m3. Hur görs radonmätning och varför är radon så farligt?

Läs mer

Vad får man göra åt grannens träd?

Vi ser ofta träd och växtlighet som är lite för stora för att hus och mark ska må bra. Träd är visserligen vackra och hjälper till med att dränera marken genom att suga upp vatten, men kan också ställa till stora bekymmer när de står nära byggnader. Det är inte bara trädens grenar och lövverk […]

Läs mer
←   Föregående
Nästa  →