Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och vanliga brandskyddsbrister

När julen närmar sig i Sverige sätter vi, vår vana trogna, igång med ett närmast frenetiskt eldande.  Stearinljuset har en alldeles särskilt viktig roll i våra hem. Tyvärr resulterar detta ofta i att det blir mer än ljusveken som fattar eld.

Det systematiska brandskyddsarbetet i en fastighet är viktigt året om, men inför den allra mest riskfyllda säsongen är det extra viktigt att ha säkerställt att brandskyddet fungerar som det ska och att alla boende är väl informerade vad som gäller. Både för att förebygga brand och för att minimera skadorna om olyckan är framme.

Ett stearinljus med tre vekar tänds.
Se över brandsäkerheten innan du tänder årets juleljus

En brand är något av det värsta som kan hända i ett bostadshus. Och det farligaste. Varje år omkommer ca 120 personer i bränder i Sverige, de flesta av dem i bostadshus. Att ingen kommer till skada är naturligtvis det allra viktigaste, men även en ganska liten brand som först verkar ganska ”ofarlig” kan ställa till med mycket skada på fastigheten.

     

Hjälp med SBA?

     
Vi på Bredablick hjälper bostadsrättsföreningar med systematiskt brandskyddsarbete.
      Kontakta oss

Även om branden hinner släckas innan byggnaden är totalförstörd kan svåra skador ha uppstått. Förutom brand- och rökskador uppkommer skador efter brandkårens släckningsarbete. Tak, golv och väggar behöver ofta brytas upp för att kontrollera att inga glödbränder ligger och pyr, och eftersom släckningen sker med stora mängder vatten uppkommer vattenskador.

Fastighetsägarens ansvar regleras i Lagen om skydd mot olyckor (LOS). Enligt 2 kap. 2 § lagen (2003:778) skall ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Det systematiska brandskyddsarbetet benämns ofta med förkortningen SBA och kan delas in i två huvuddelar, tekniskt brandskydd och organisatoriskt brandskyddsarbete.

Tekniskt brandskydd

Det tekniska brandskyddet är till stor del ”inbyggt” i fastigheten såsom exempelvis brandceller, brandtätningar, brandskydd av bärande stomme, brandgasventilation, utrymningsvägar och brandklassade ytskikt. Det ska också finnas utrustning som brandsläckare och brandlarm.

Organisatoriskt brandskyddsarbete

Det organisatoriska brandskyddsarbetet handlar om information till dem som bor eller arbetar i fastigheten, ansvarsfördelning, service och underhåll av det tekniska brandskyddet och rutiner för hur man ska agera vid brand.  Man behöver hålla koll på:

  • Vilka installationer behöver kontrolleras och underhållas (Brandvarnare, rökluckor mm)
  • Hur ofta det ska ske
  • Hur det ska gå till
  • Vem som ska utföra det
  • Rutiner för att rapportera och åtgärda brister som upptäcks

Fastighetsägaren ansvarar för brandskyddsarbetet. Kraven gällande dokumentation av det systematiska brandskyddsarbetet är större på företag och organisationer än på bostadsrättsföreningar, men även bostadsrättsföreningar bör lämpligen ha en dokumenterad plan för egenkontroll av brandskyddet. Om inte annat för att säkerställa att styrelsen har kontroll på brandsäkerheten och att det finns en kunskapsöverföring när styrelser byts ut.

Vem ansvarar för systematiskt brandskyddsarbete i en bostadsrättsförening?

Det är styrelsen som ansvarar för det systematiska brandskyddsarbetet. Eftersom styrelsens ordförande är ytterst ansvarig för att styrelsen gör sitt jobb kan ordföranden också sägas vara ytterst ansvarig för det systematiska brandskyddsarbetet. Uppgiften kan delegeras till en särskilt utsedd brandskyddsansvarig ledamot, men det finns inget krav på att det ska vara en särskilt utsedd brandskyddsansvarig i en bostadsrättsförening. Styrelsens ansvar omfattar vanligen inte brandskyddet inne i lägenheterna, det ansvaret faller som regel på respektive hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare.

Vanliga brandskyddsbrister i ett flerbostadshus

Några punkter utmärker sig som extra vanliga när det gäller bristerna i brandskyddet i ett flerbostadshus. Om er bostadsrättsförening har ett välfungerande systematiskt brandskyddsarbete minskar riskerna för att nedanstående brister ska uppstå.

Dörrarna i brandcellsgränserna uppfyller inte sitt syfte

Dessa dörrar måste vara i gott skick. Eftersom de är tunga att öppna ställs de ibland upp med kil vilket är helt förkastligt ur brandskyddssynpunkt. Om dörren av någon anledning absolut behöver ställas upp ska det kunna göras med hjälp av en anordning som automatiskt stänger den vid brand.

Brandventilationen är dålig eller fungerar inte alls

Röklucka i fasad
Rökluckor och deras öppningsanordningar bör kontrolleras årligen

Det är inte själva elden utan den farliga röken som orsakar dödsfall vid brand. Ett trapphus blir snabbt rökfyllt, oavsett varifrån röken kommer. För att trapphuset ska kunna ventileras och tömmas på rök finns en brandlucka längst upp i trapphuset. Anordningen för att öppna den finns längst ner, antingen i entrén eller i fasaden på utsidan.

Att öppna rökluckan är det första brandkåren gör när de anländer, men alltför ofta visar det sig att det är något fel på rökluckan eller öppningsanordningen så att röken inte kan evakueras på ett effektivt sätt. Ibland saknas helt enkelt veven som behövs för att öppna luckan.

Det är av yttersta vikt att räddningstjänsten kan agera snabbt, och systemet bör därför kontrolleras årligen.

Brandvarnare fungerar inte

Att man ska kontrollera batterierna i brandvarnarna känner de flesta till. Moderna brandvarnare är ofta nätanslutna och även i vissa fall seriekopplade. Trots detta är det viktigt att regelbundet kontrollera att de fungerar. Det bör också säkerställas att brandvarnarna sitter på rätt ställen, så att de är så effektiva som möjligt.

Förvaring i trapphus

Särskilt på vintern ställs ofta vagnar, pulkor, cyklar, växter och julpynt i trapphuset. I en stressad situation när människor trängs och försöker utrymma byggnaden i ett mörkt och rökigt trapphus kan saker som försvårar utrymningen orsaka en katastrof och utgöra livsfara. De försvårar också räddningstjänstens arbete väsentligt. Består sakerna dessutom av brännbart material är det risk att de fattar eld och förvärrar situationen ännu mer.

Ytterligare ett tråkigt faktum är att brännbara saker såsom barnvagnar också ökar risken för anlagda bränder.

Farligt material förvaras i källare eller garage

Brandfarliga vätskor förvaras ofta felaktigt i förråd. Inga brandfarliga vätskor bör förvaras varken i vinds- eller källarförråd i ett flerbostadshus. Även däckförvaring bör undvikas, eftersom däck innehåller ämnen som ger upphov till mycket giftiga gaser vid en brand.

Brandsläckare fungerar inte

Brandsläckare
En brandsläckare behöver få regelbunden service, så att den verkligen fungerar när olyckan är framme

Brandsläckare behöver regelbunden kontroll och service, något som ofta glöms av. Det enklaste sättet är att skaffa ett avtal med ett företag som sköter detta.

Nuförtiden finns mindre brandsläckare med olika färger och mönster, vilket är tillåtet i det egna hemmet där man förväntas veta exakt vart brandsläckaren finns. Brandsläckare på andra platser måste däremot alltid vara röda för att man lätt ska hitta dem.

Svår utrymning från tvättstuga

Det måste vara enkelt att utrymma tvättstugan. Ligger tvättstugan i källare är fönstren ofta placerade högt upp och är svåra att nå inifrån. Ibland är de dessutom blockerade för att förhindra inbrott. Om det inte finns fler lämpliga vägar att utrymma tvättstugan vid brand så är det viktigt att se till att fönstren åt åtkomliga som utrymningsväg.

Ludd i torktumlarfilter och ventilationskanaler

Vem har aldrig retat sig på att grannen har lämnat luddet kvar i torktumlaren? Detta är förmodligen den vanligaste anledningen till arga lappar grannar emellan. Lappskrivarna har rätt, förmodligen mer än de själva känner till.

Varje år fattar nämligen mellan 20 och 30 torktumlare i flerbostadshus eld, och ludd i filter och ventilationskanaler är den största orsaken till detta.

När ludd förhindrar ventilationen kan torktumlaren överhettas, och luddet fattar dessutom lätt eld.

Ventilationskanaler som är fyllda med ludd och damm gör det därefter mycket enkelt för elden att sprida sig. Ventilationskanalerna ifrån tvättstugan bör därför kontrolleras och rensas med väsentligt tätare intervall än vad som är nödvändigt för övriga ventilationskanaler i byggnaden.

Utrymningsvägarna är dåligt markerade eller utrymningsskyltarna lyser inte

Det ska vara tydligt markerat vilken väg man ska ta för att utrymme byggnaden vid brand. De lysande skyltar som visar vägen vid utrymning har en mycket viktig funktion, och det bör kontrolleras regelbundet att de lyser som de ska.

De som arbetar eller bor i byggnaden får inte tillräckligt med information

De som vistas i huset bör informeras och regelbundet påminnas om vilka regler som gäller för brandskyddet och hur de bör agera om en brand skulle bryta ut. Särskilt nyinflyttade i flerbostadshus bör informeras direkt vid inflyttning.

Förhoppningsvis har vi nu lyckats förmedla hur viktigt det är att för fastighetsägare att säkerställa att det systematiska brandskyddsarbetet fungerar. Om du bara utför kontroller en gång om året – gör det nu! Det är nu risken för brand är som störst. Kontrollera, åtgärda och informera. Så kan du rädda liv!

Elda lugnt!

Hjälp med SBA?

Lämna dina kontaktuppgifter om du vill ha mer information om hur vi kan hjälpa din bostadsrättsförening med Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA).

Relaterade inlägg

Hur man bestrider prishöjningen på fjärrvärme.

Tillhör ni en av de fjärrvärmekunder som har drabbats av vissa fjärrvärmeleverantörers kraftiga prishöjningar? Om er leverantör använder sig av så kallad alternativprissättning kan det vara så att ni har möjlighet att bestrida prishöjningen. Det är främst fjärrvärmeleverantörer i Stockholm som har infört denna kostnadsmodell, bland annat Stockholm Exergi och Vattenfall. Hur bestrider man prishöjningen […]

Läs mer

Lysrör med kvicksilver fasas ut under 2023. Påverkas er bostadsrättsförening?

Har ni kvar gamla lysrör med kvicksilver? Då är det hög tid att se över er belysning. EU har beslutat att lysrör med kvicksilver ska fasas ut för att istället ersättas av mer miljövänliga ljuskällor. Den 24 augusti 2023 kommer lysrör av typerna T5 och T8, som är vanliga i bostadsfastigheter, sluta produceras helt och […]

Läs mer

Balkongbesiktning – viktig men lätt att glömma

Har era balkonger börjar få skavanker? Då kan det vara dags för en balkongbesiktning. Det allra viktigaste är naturligtvis att balkongen är säker att använda, men som fastighetsägare har man mycket att vinna på att agera i tid. Även mindre sprickor i betongen, och rostangrepp som kanske tycks obetydliga, bör uppmärksammas, eftersom de kan snabbt […]

Läs mer

Nya regler för kontroll av elanläggning i fastighet, 1 dec 2022.

Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar har redan skyldighet att hålla uppsikt över sina elanläggningar, men något formellt krav på hur detta ska gå till har inte funnits. Nu införs krav på skriftliga rutiner för hur kontroll av elanläggningen ska ske.

Läs mer

Ny lag medför strängare regler för tillstånd till renoveringar av lägenheter

Med start 1 januari 2023 träder en lagändring i kraft som innebär stramare regler för bostadsrättshavare som vill utföra renoveringar eller nybyggnation i sin lägenhet eller lokal. I denna artikel går vi igenom lagändringarna, och vår chefsjurist, Karin Lagerstrand, ger sin tolkning av lagändringens största effekter. Ni får också råd och tips kring vilka åtgärder […]

Läs mer

Radon i bostäder | Fastighetsägarens ansvar att kontrollera radonhalten

Fastighetsägaren ansvarar för att säkerställa att radonhalterna inte överskrider riktvärdet 200 Bq/m3. Hur görs radonmätning och varför är radon så farligt?

Läs mer

Vad får man göra åt grannens träd?

Vi ser ofta träd och växtlighet som är lite för stora för att hus och mark ska må bra. Träd är visserligen vackra och hjälper till med att dränera marken genom att suga upp vatten, men kan också ställa till stora bekymmer när de står nära byggnader. Det är inte bara trädens grenar och lövverk […]

Läs mer

Klotter – hur sanerar man och kan klottrande förebyggas?

Klotter innebär att man olovligen fogar budskap, mönster eller bilder till väggar, fordon, böcker med mera.

Läs mer
←   Föregående
Nästa  →