Hur man bestrider prishöjningen på fjärrvärme.

Tillhör ni en av de fjärrvärmekunder som har drabbats av vissa fjärrvärmeleverantörers kraftiga prishöjningar? Om er leverantör använder sig av så kallad alternativprissättning kan det vara så att ni har möjlighet att bestrida prishöjningen. Det är främst fjärrvärmeleverantörer i Stockholm som har infört denna kostnadsmodell, bland annat Stockholm Exergi och Vattenfall.

Hur bestrider man prishöjningen på fjärrvärme?

Om ni som förening vill bestrida prishöjningen ska detta ske inom tre veckor efter att avisering om prishöjning har skett till er som kund. I ert bestridande bör det framgå att ni inte godtar prisökningen på grund av att leverantören använder sig av en alternativkostnadskalkyl. Har föreningen flera avtal behöver en ansökan skickas in för varje avtal.

Ni kan använda nedan formulering i er ansökan, notera att detta endast är ett förslag på formulering:

Vi accepterar inte den prishöjning ni har aviserat då er motivering till prishöjningen inte följer den prismodell som ni använder. Er prismodell ska utgå från alternativprissättning och inte kostnadsbaserad prissättning. Vi begär därför en förhandling kring det nya fjärrvärmepriset och de nya avtalsvillkoren.

I nedan länk ser ni ett exempel på hur en blankett för att begära en förhandling om
fjärrvärmepriset kan se ut. Denna är från Stockholm Exergi och innehåller uppgifter
leverantören kan behöva inför en förhandling. Andra leverantörer kan eventuellt begära andra uppgifter men dessa uppgifter är bra att utgå från när ni lämnar uppgifter till er fjärrvärmeleverantör.

Länk till Stockholm Exergis blankett

Medling i Fjärrvärmenämnden

Om förhandlingen inte leder till en överenskommelse ska leverantören meddela detta till er som kund, antingen skriftligt eller muntligt. Efter avslutad förhandling kan ni inom tre veckor ansöka om medling i Fjärrvärmenämnden, alltså från det datum som leverantören meddelar att förhandling är avslutad. Det är viktigt att tidigare ansökan om förhandling är inlämnad och besvarad innan medlingsansökan görs.

Ansökan om medling i Fjärrvärmenämnden kan göras genom Energimyndighetens blankett som ni hittar via nedan länk. Innan ansökan lämnas in, kontrollera att det i ert avtal inte har avtalats bort möjligheten att lämna in en medlingsansökan. Har föreningen flera avtal behöver medlingsansökan ske för varje avtal.

Länk till Energimyndighetens blankett för medlingsansökan

Ytterligare information om hur medlingsansökan går till och vad som ska finnas med i den finns på Energimyndighetens hemsida, ni hittar informationen genom nedan länkar.

Frågor och svar
Ansökan om medling

Bra att tänka på i ansökan om medling

  • Använd ovan blankett från Energimyndigheten för att få med de uppgifter som Fjärrvärmenämnden normalt behöver. I rutan om vad ansökan avser väljer ni det andra alternativet om ensidig ändring. Säkerställ att alla celler är ifyllda innan ni skickar in blanketten.
  • Ange föreningens namn under sökande och er fjärrvärmeleverantör under motpart, samt firmatecknare under kontaktperson.
  • Styrk firmateckning i er skriftliga ansökan genom underlag från Bolagsverket.
  • Bifoga en kopia på avtalet om värmeleverans samt aviseringen om prishöjningen om möjligt tillsammans med ansökan.
  • Bifoga kopia på protokoll avseende förhandling mellan parterna om detta inte har skett muntligt från leverantör samt underrättelse om avslutad förhandling. Om detta skett muntligt ska datum för underrättelse om avslutad förhandling finnas med i ansökan.
  • Fjärrvärmenämnden vill ha två exemplar av både ansökningsblanketten och andra handlingar. Ett exemplar av ansökningshandlingarna behålls av nämnden och ett exemplar skickas till motparten.
  • Skicka ansökan enligt adressen längst ner på andra sidan bakom blanketten.

Relaterade inlägg

Lysrör med kvicksilver fasas ut under 2023. Påverkas er bostadsrättsförening?

Har ni kvar gamla lysrör med kvicksilver? Då är det hög tid att se över er belysning. EU har beslutat att lysrör med kvicksilver ska fasas ut för att istället ersättas av mer miljövänliga ljuskällor. Den 24 augusti 2023 kommer lysrör av typerna T5 och T8, som är vanliga i bostadsfastigheter, sluta produceras helt och […]

Läs mer

Balkongbesiktning – viktig men lätt att glömma

Har era balkonger börjar få skavanker? Då kan det vara dags för en balkongbesiktning. Det allra viktigaste är naturligtvis att balkongen är säker att använda, men som fastighetsägare har man mycket att vinna på att agera i tid. Även mindre sprickor i betongen, och rostangrepp som kanske tycks obetydliga, bör uppmärksammas, eftersom de kan snabbt […]

Läs mer

Nu erbjuder Bredablick smart elbilsladdning via Waybler till ett mycket förmånligt pris!

Publicerad: 16 March 2023

Vi på Bredablick försöker ständigt hitta nya sätt att erbjuda mervärde till våra kunder. Laddning av elbilar är ett högaktuellt område för bostadsrättsföreningar, därför är vi glada över att kunna meddela att vi har ingått ett nationellt samarbetsavtal med laddbolaget Waybler. Stor efterfrågan på laddstolpar bland bostadsrättsföreningar Efterfrågan på elbilsladdning, via laddstolpar eller laddstationer, i […]

Läs mer

Nya regler för kontroll av elanläggning i fastighet, 1 dec 2022.

Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar har redan skyldighet att hålla uppsikt över sina elanläggningar, men något formellt krav på hur detta ska gå till har inte funnits. Nu införs krav på skriftliga rutiner för hur kontroll av elanläggningen ska ske.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och vanliga brandskyddsbrister

En brand är något av det värsta som kan hända i ett bostadshus. Och det farligaste.

Läs mer

Ny lag medför strängare regler för tillstånd till renoveringar av lägenheter

Med start 1 januari 2023 träder en lagändring i kraft som innebär stramare regler för bostadsrättshavare som vill utföra renoveringar eller nybyggnation i sin lägenhet eller lokal. I denna artikel går vi igenom lagändringarna, och vår chefsjurist, Karin Lagerstrand, ger sin tolkning av lagändringens största effekter. Ni får också råd och tips kring vilka åtgärder […]

Läs mer

Radon i bostäder | Fastighetsägarens ansvar att kontrollera radonhalten

Fastighetsägaren ansvarar för att säkerställa att radonhalterna inte överskrider riktvärdet 200 Bq/m3. Hur görs radonmätning och varför är radon så farligt?

Läs mer

Bredablick Förvaltnings familjedagar 2022

Publicerad: 13 September 2022

Tack för en härlig sommar med trevliga festligheter!  I år fick vi möjligheten att genomföra fem roliga familjedagar. Vi bjöd på fest hos Brf Storstugan, Brf Volten, Brf City, Brf Loke och Brf Per Albins hem. Det har varit musik, korvgrillning, popcorn, godis och dricka, hoppborg och ansiktsmålning. Den svenska sommaren visade sig (i varje fall […]

Läs mer
←   Föregående
Nästa  →