Teknisk Förvaltning och Fastighetsskötsel

Teknisk förvaltning är ett begrepp som ofta förknippas med fastighetsskötsel och -drift. Det är vanligt att begreppen blandas ihop. Men även om både teknisk förvaltning och fastighetsskötsel handlar om att vårda en fastighet och därmed är sammankopplade med varandra så innebär de helt olika saker. Fastighetsskötsel omfattar den regelbundna skötseln och driften av fastigheten. Teknisk förvaltning innebär en mer strategisk och långsiktig förvaltning.

Fastighetsskötsel och drift

Det som i dagligt tal ofta kallas fastighetsförvaltning omfattar som regel tillsyn, fastighetsskötsel och fastighetsdrift. I fastighetsskötarens uppdrag ingår bland annat:

 • Ronderingar och tillsyn
 • Att ha kontroll över driften och fastighetens funktioner
 • Att se till att fel och brister åtgärdas
 • Skötsel av utemiljö och trädgård
 • Hantering av felanmälningar
 • Byte av skyltar och namnlappar vid in- och utflytt och liknande

Ofta ingår även lokalvård och städning av trapphus i ett avtal för fastighetsskötsel.

Teknisk förvaltning och förvaltartjänster för Bostadsrättsföreningar

En teknisk förvaltare hanterar mer djupgående tekniska frågor, långsiktig planering, skadehantering, myndighetskrav, underhållsplanering , upphandling av entreprenörer mm. Den tekniska förvaltaren kan bland annat:

 • Bistå styrelsen med den kunskap och de underlag som krävs för beslutsfattande
 • Se till att alla myndighetskrav uppfylls och att lagstadgade kontroller utförs
 • Att se till att fel och brister åtgärdas
 • Skötsel av utemiljö och trädgård
 • Hjälpa styrelsen med planering av projekt
 • Sköta kontakter med myndigheter och entreprenörer
 • Agera som styrelsens förlängda arm när det gäller att driva igenom det som styrelsen beslutar

Er personliga tekniska förvaltare

Hos Bredablick är alltid en kunnig fastighetsförvaltare ytterst ansvarig för det team av fastighetsskötare, lokalvårdare och annan personal som är involverade i ett kunduppdrag. Ni vet alltid vem ni kan vända er till för alla fastighetsrelaterade frågor.

Flexibla lösningar för varje bostadsrättsförening

Eftersom varje bostadsrättsförening har unika behov varierar det också hur mycket stöd en styrelse önskar när det gäller förvaltningen av föreningens fastighet. Vissa väljer att endast ha fastighetsskötsel i sitt avtal, andra vill överlämna allt förvaltningsrelaterat till oss. Därför erbjuder vi förvaltartjänster som ett tillval till fastighetsskötsel och drift. Ni kan välja att ha ett fast antal timmar som ingår i avtalet, eller att koppla in en förvaltare vid behov. Valet styrs som regel av följande frågor:

 • Hur mycket vill styrelsen och föreningens medlemmar sköta själva?
 • Hur mycket tid har styrelsen att lägga på förvaltningsfrågor?
 • Vilka kompetenser finns i styrelsen?
 • Hur mycket avlastning vill styrelsen ha när det gäller ansvaret för bostadsrättsföreningens fastighet?

Vi kan förvandla er utemiljö till en oas

Vi klipper inte bara häckar och rensar rabatter. Vi har trädgårdsingenjörer och trädgårdsmästare som kan designa era markytor och skapa en grönskande miljö att njuta av.

Kontakta oss

Ett urval av våra tilläggstjänster

Styrelsestöd

Vi stöttar er styrelse med utbildning och rådgivning. Dessutom kan vi medverka på årsstämman för att prata om budget, underhåll eller andra förvaltningsrelaterade frågor.

Radonkontroll

Fastighetsägaren ansvarar för att tillse att radonhalten i fastigheten inte överskrider tillåten maxnivån. Vi hjälper er med mätningarna, och föreslår åtgärder vid behov.

Energideklaration och OVK

Både Energideklaration och Obligatorisk Ventilationskontroll ska genomföras regelbundet. Ni slipper leta konsulter, våra energi- och miljöexperter kan stå till tjänst!

SBA

Systematiskt brandskyddsarbete är ett viktigt ansvar. Vi säkerställer att alla regler uppfylls, tar fram rutiner och dokument samt genomför årlig brandsäkerhetsbesiktning.

Trädgård & Utemiljö

Förutom den trädgårdsskötsel som vanligen räknas till fastighetsskötsel har vi trädgårdsingenjör och trädgårdsmästare som kan förvandla er utemiljö till en oas.

Energieffektivisering

Vi gör energi- och miljöanalyser samt kartlägger er fastighets möjligheter till energieffektivisering. Vill ni genomföra ROT- projekt med statligt stöd hjälper vi er med det.

"/>
Personalporträtt

Avin Mohammed – driftledare inom lokalvård på Bredablick Förvaltning

"Lokalvård är ett serviceyrke där arbetsuppgifterna varierar mellan arbetsplatserna, men även från dag till dag. Det kan vara att moppa ett trapphus en dag, köra med maskin i ett stort garage dagen efter eller putsa fönster annan dag."

Läs mer

Kunskapsbanken

Se alla våra kunskapsartiklar

Hur man bestrider prishöjningen på fjärrvärme.

Tillhör ni en av de fjärrvärmekunder som har drabbats av vissa fjärrvärmeleverantörers kraftiga prishöjningar? Om er leverantör använder sig av så kallad alternativprissättning kan det vara så att ni har möjlighet att bestrida prishöjningen. Det är främst fjärrvärmeleverantörer i Stockholm som har infört denna kostnadsmodell, bland annat Stockholm Exergi och Vattenfall. Hur bestrider man prishöjningen […]

Läs mer

Lysrör med kvicksilver fasas ut under 2023. Påverkas er bostadsrättsförening?

Har ni kvar gamla lysrör med kvicksilver? Då är det hög tid att se över er belysning. EU har beslutat att lysrör med kvicksilver ska fasas ut för att istället ersättas av mer miljövänliga ljuskällor. Den 24 augusti 2023 kommer lysrör av typerna T5 och T8, som är vanliga i bostadsfastigheter, sluta produceras helt och […]

Läs mer

Balkongbesiktning – viktig men lätt att glömma

Har era balkonger börjar få skavanker? Då kan det vara dags för en balkongbesiktning. Det allra viktigaste är naturligtvis att balkongen är säker att använda, men som fastighetsägare har man mycket att vinna på att agera i tid. Även mindre sprickor i betongen, och rostangrepp som kanske tycks obetydliga, bör uppmärksammas, eftersom de kan snabbt […]

Läs mer

Nya regler för kontroll av elanläggning i fastighet, 1 dec 2022.

Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar har redan skyldighet att hålla uppsikt över sina elanläggningar, men något formellt krav på hur detta ska gå till har inte funnits. Nu införs krav på skriftliga rutiner för hur kontroll av elanläggningen ska ske.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och vanliga brandskyddsbrister

En brand är något av det värsta som kan hända i ett bostadshus. Och det farligaste.

Läs mer

Ny lag medför strängare regler för tillstånd till renoveringar av lägenheter

Med start 1 januari 2023 träder en lagändring i kraft som innebär stramare regler för bostadsrättshavare som vill utföra renoveringar eller nybyggnation i sin lägenhet eller lokal. I denna artikel går vi igenom lagändringarna, och vår chefsjurist, Karin Lagerstrand, ger sin tolkning av lagändringens största effekter. Ni får också råd och tips kring vilka åtgärder […]

Läs mer

Radon i bostäder | Fastighetsägarens ansvar att kontrollera radonhalten

Fastighetsägaren ansvarar för att säkerställa att radonhalterna inte överskrider riktvärdet 200 Bq/m3. Hur görs radonmätning och varför är radon så farligt?

Läs mer

Vad får man göra åt grannens träd?

Vi ser ofta träd och växtlighet som är lite för stora för att hus och mark ska må bra. Träd är visserligen vackra och hjälper till med att dränera marken genom att suga upp vatten, men kan också ställa till stora bekymmer när de står nära byggnader. Det är inte bara trädens grenar och lövverk […]

Läs mer

Klotter – hur sanerar man och kan klottrande förebyggas?

Klotter innebär att man olovligen fogar budskap, mönster eller bilder till väggar, fordon, böcker med mera.

Läs mer

Legionella – Varför blir kranvatten smittsamt och hur förebygger man det?

Rent vatten direkt ur kranen är en lyx som vi är vana vid och knappt reflekterar över. Faktiskt är vi så bortskämda med vatten att vi glömmer bort att det också finns faror att se upp med.

Läs mer

Snö och is – Vinterfarorna som kan ge fastighetsägaren fängelse

Har du koll på om det finns risk för snöras från ditt tak? Bildas det ofta istappar? Vet du vilka regler som gäller, och hur du ska agera? Går det illa kan det handla om stränga påföljder.

Läs mer

Kooperativ hyresrätt – boendealternativens doldis

Den kooperativa hyresrätten är ett slags mellanting av en bostadsrätt och en vanlig hyresrätt. Lägenheten hyrs på samma sätt som en vanlig hyresrätt, men av den kooperativa hyresrättsföreningen istället för av ett bostadsbolag.

Läs mer

Vägglöss invaderar Sverige

Från att ha varit ett okänt litet kryp som vi knappt hört talas om har vägglusen nu gjort stort intåg i Sverige. För 15 år sedan var vägglöss ett ickeproblem på våra breddgrader, men nu har förekomsten exploderat och Anticimex utför 13-15 000 saneringar av vägglöss årligen.

Läs mer

8 problem Airbnb kan orsaka för bostadsrättsföreningar

Som allt annat som först kan verka uteslutande positivt har denna typ av korttidsuthyrning också många nackdelar som det är lätt att förbise.

Läs mer

Vad kan man göra åt störande fåglar?

Det är inte bara människor som under senare tid sökt sig mer och mer till städerna, även fåglar som fiskmåsar och trutar söker allt oftare boende mitt i smeten.

Läs mer
←   Föregående
Nästa  →